K2 Yetki Belgesi

K2 Yetki Belgesi : Taşımacının kendi adına tescil edilmiş taşıtlarla sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari maksatla taşımacılık yapmayacak gerçek ve tüzel kişilerin almak zorunda oldukları bir belgedir.

K2 Yetki Belgesi : Sadece kendi esas iştigal konusu ile ilgili eşya taşımacılığı yapacak ve ticari taşımacılık yapmayacaklara,K2* (3,5 ton altı araçlar) kamyonetlerle eşya taşımacılığı yapacak ve ticari taşımacılık yapmayacaklara verilir.

K2 Belgesi almak için, en az 1 adet kamyon/kamyonet sahibi olmak şarttır. K2 de tonaj şartı olmadığı için herhangi bir ticari veya hususi araç yeterlidir. Otomobiller için gerekli olmayan K2 Belgesi kango, doblo, fiorino türü panelvan araçlar (otomobil gibi gözüken ancak ruhsatında kamyonet yazan araçlar) için gereklidir.

Kullandıkları aracın, ruhsatında ticari yazıyor ise, Mal taşımasa dahi K2 Yetki belgesi alma zorunluluğu vardır.

Ayrıca kullandıkları aracın ruhsatında hususi yazıyor olmasına rağmen, araç içinde irsaliyeli ve faturalı mal taşıyor ise, araç tipi Kamyon, kamyonet, Renault Kango tipi, Paliovan tipi  kapalı kasa araç sınıfında ise K2 Belgesi gerektirir.

Araç Ruhsatlarında Kamyon, Kamyonet, kapalı kasa yazan veya araçlarında irsaliyeli veya faturalı ürün taşıyan hatta faturasız olan müşteri/tedarikçi malı bulunan araç kullanıcıların tümüne K2 Belgesi alma şartı getirilmiştir.

Ruhsatında minibüs olarak kayıtlı araçlar K2 Belgesi kapsamında değildir. Burada dikkat edilmesi gereken husus aracın ruhsata minibüs olarak kayıt edilmiş olmasıdır.

K2 Yetki Belgesinin Şartları :

K2 yetki belgesi için başvuranların, ticari veya hususi olarak kayıt ve tescil edilmiş en az 1 adet eşya taşımaya mahsus (kamyon/kamyonet) özmal taşıta sahip olmaları şarttır.

K2 yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal ticari taşıtları kullanabilirler.

K2 yetki belgesi eki taşıt belgelerine yaş şartı aranmadan eşya taşımaya mahsus ticari veya hususi taşıtlar kaydedilir.

K2 yetki belgesi kapsamında ki araçların taşımacılık faaliyetlerinde sürücüsünden SRC3/4 türü mesleki yeterlilik belgesiyle, psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olma şartı aranır.

K2 yetki belgesi alan ve tek araç sahibi olan gerçek kişilerin kendi adlarına tescil edilmiş taşıtı bizzat kendilerinin sürücü olarak kullanmaları halinde; bu kişilerden birinci fıkranın (b), (ç) ve (d) bentlerindeki şartlar aranmaz. (aksi halde aşağıda ki şartlar aranır)

b) İlgili mevzuatın öngördüğü mesleki yeterlilik belgesine (src) sahip olmaları,

ç) 63 yaşından gün almamış olmaları,

d) Bedeni ve psikoteknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren bir sağlık raporunu yetkili sağlık kuruluşlarından her beş yılda bir almaları

K2 Belgesi ve diğer tüm  K yetki belgelerinin süresi 5 yıldır. 5 yıl bittiğinde güncel firma evrakları ile başvurularak güncellenir.

K2 Yetki Belgesi için Gerekli Evraklar

1. İmza Sirküleri (Asıl/Noter Onaylı)
2.Vergi Levhası
3.Kamyonetlerin Ruhsat Fotokopileri (4 sayfa okunaklı ve en son muayenesi yapılmış bir şekilde olacak)
4. Dilekçe / Başvuru formu ( Dilekçe antetli kağıda kaşe imzalı )
5. Ortakların Nüfus Cüzdan Fotokopileri, (Yabancı uyruklu ortak ve yöneticilerin noter onaylı pasaport örneği)
6. Vekaletname (Noter Onaylı)

K2 Belgesi ile İlgili Benzer Yazılar